Jak sprawdzić dochody firmy? Najważniejsze informacje

Jak sprawdzić dochody firmy? Najważniejsze informacje
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska24 lutego 2024 | 6 min

Jak inwestować w waluty to często zadawane pytanie przez osoby zainteresowane pomnażaniem kapitału. Analiza finansowa przedsiębiorstw może dostarczyć przydatnych informacji na ten temat. Sprawdzenie dochodów konkretnej firmy pozwala ocenić jej kondycję i potencjał rozwoju. To zaś determinuje opłacalność danej inwestycji. Poznanie najważniejszych informacji finansowych na temat interesującego nas przedsiębiorstwa stanowi zatem kluczowy punkt startowy.

Kluczowe wnioski:
 • Znajomość finansów firmy pozwala ocenić opłacalność inwestycji
 • Dochody przedsiębiorstwa determinują potencjał jego wzrostu
 • Sprawozdania finansowe dostarczają kluczowych informacji
 • Należy analizować przychody, zyski i wskaźniki finansowe
 • To początkowy etap podejmowania decyzji inwestycyjnej

Jak znaleźć informacje o dochodach firmy

Aby dowiedzieć się, jakie są dochody danej firmy, należy sięgnąć do jej sprawozdań finansowych. Wszystkie spółki w Polsce mają obowiązek sporządzać i publikować roczne sprawozdania, które zawierają szczegółowe dane na temat ich sytuacji majątkowej i finansowej.

Kluczowym dokumentem jest tutaj rachunek zysków i strat, zwany też rachunkiem wyników. Pokazuje on przychody oraz koszty firmy w danym okresie obrachunkowym, najczęściej za ostatni rok kalendarzowy. Na tej podstawie obliczany jest finalny wynik finansowy - zysk lub strata netto.

Sprawozdania finansowe spółek kapitałowych (np. spółek z o.o. czy akcyjnych) są publikowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można je znaleźć w bezpłatnej wyszukiwarce online na stronie EKRS. Wystarczy wpisać nazwę interesującej nas firmy lub jej NIP, by uzyskać dostęp do rocznych raportów finansowych i szczegółowo przeanalizować jej dochody.

Jak czytać rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat dzieli się zasadniczo na dwie kolumny. W jednej z nich są przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody operacyjne. W drugiej znajdują się koszty działalności firmy - podzielone na koszt własny sprzedaży, koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne.

Różnica pomiędzy sumą przychodów a sumą kosztów daje wynik ze sprzedaży, czyli zysk lub stratę na działalności podstawowej firmy. Do tego dolicza się zwykle przychody i koszty finansowe, aby ostatecznie obliczyć wynik finansowy netto.

Jak sprawdzić przychody i zyski firmy

Aby sprawdzić, jakie były przychody danego przedsiębiorstwa i jaki osiągnęło zysk lub stratę, wystarczy zapoznać się z jego rachunkiem zysków i strat za ostatni rok. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pozycje:

 • Przychody netto ze sprzedaży - pokazują skalę działalności firmy i sprzedaży jej produktów lub usług;
 • Wynik ze sprzedaży - informuje, czy podstawowa działalność jest rentowna;
 • Wynik finansowy netto - finalny zysk lub strata firmy jako całości.

Te trzy pozycje pozwalają najlepiej ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa i opłacalność jego funkcjonowania. Rosnące z roku na rok przychody przy dodatnich wynikach finansowych świadczą o dobrej prosperity firmy.

Czytaj więcej:Ankieta dotycząca MiFID: Zgłoś swoje opinie i pomóż nam lepiej zrozumieć

Gdzie znaleźć dane finansowe przedsiębiorstwa

Dane na temat sytuacji finansowej konkretnych firm można znaleźć przede wszystkim w dwóch miejscach:

 1. Sprawozdania finansowe zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym - obejmują rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;
 2. Raporty bieżące i okresowe publikowane przez spółki publiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych - zawierają wybrane dane finansowe dotyczące przychodów i zysków.
Dokument Gdzie znaleźć
Sprawozdania finansowe KRS
Raporty bieżące i okresowe GPW

Oprócz tego przedsiębiorstwa często same publikują wybrane informacje finansowe na swoich stronach internetowych, zwłaszcza w zakładce "Relacje inwestorskie". Znajdują się tam zazwyczaj kwartalne i roczne raporty z danymi o przychodach ze sprzedaży, zysku operacyjnym czy zysku netto.

Jak analizować sprawozdania finansowe firmy

Jak sprawdzić dochody firmy? Najważniejsze informacje

Aby właściwie ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, należy dokonać analizy jego sprawozdań finansowych, która pozwoli zrozumieć osiągane wyniki.

Podstawą jest tutaj analiza wskaźnikowa. Polega ona na wyliczaniu różnych wskaźników finansowych i porównywaniu ich wartości w kolejnych latach. Można obliczać między innymi:

 • Rentowność sprzedaży = zysk netto / przychody ze sprzedaży;
 • Rentowność kapitału własnego = zysk netto / kapitał własny;
 • Wskaźnik płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.

Analiza wskaźnikowa pozwala ocenić efektywność działalności firmy i bezpieczeństwo finansowe prowadzonego biznesu. Uzupełnia ją analiza struktury i dynamiki obejmująca trendy zmian w pozycjach rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Jak ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa

Aby ocenić kondycję finansową firmy, trzeba wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy przedsiębiorstwo regularnie osiąga dodatnie wyniki finansowe, czyli zyski. Brak zysków lub ponoszenie strat przez dłuższy czas świadczy o słabej kondycji biznesu.

Niezwykle ważne są także trendy dotyczące przychodów ze sprzedaży. Spadek przychodów lub ich stagnacja oznacza kłopoty z pozyskiwaniem klientów i zbytem produktów lub usług. To również sygnał ostrzegawczy.

Firma, która nie zarabia i nie rozwija sprzedaży, nie ma dobrych perspektyw na przyszłość.

Analizując sprawozdania finansowe, warto zweryfikować również wskaźniki płynności, które pokazują zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań. Ich niska wartość może oznaczać ryzyko utraty płynności finansowej i niewypłacalności.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, można wyrobić sobie opinię na temat obecnej kondycji przedsiębiorstwa i szans na poprawę jego wyników w przyszłości.

Jakie wskaźniki pomogą ocenić finanse firmy

Do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się szereg wskaźników, które obrazują różne aspekty jego działalności.

Podstawowe grupy wskaźników to:

 1. Rentowność - pokazuje zyskowność działalności firmy, np. rentowność sprzedaży, rentowność kapitału własnego;
 2. Płynność - obrazuje zdolność do terminowego regulowania zobowiązań;
 3. Zadłużenie - przedstawia strukturę finansowania majątku i możliwość obsługi długu.

Innymi przydatnymi wskaźnikami są cykle rotacji, np. rotacja zapasów, należności, zobowiązań. Pokazują one efektywność wykorzystania zasobów firmy.

Analizując dynamikę powyższych wskaźników w czasie, można wyciągnąć wiele wniosków na temat kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa i opłacalności lokowania w nim kapitału.

Podsumowanie

Jak inwestować w waluty to często pojawiające się pytanie wśród osób zainteresowanych pomnażaniem kapitału. Analiza finansowa konkretnych przedsiębiorstw może pomóc w doborze odpowiednich walut do inwestowania. Przydatne są informacje o dochodach i wynikach finansowych firm, gdyż pokazują ich aktualną kondycję i perspektywy rozwoju.

Aby sprawdzić dochody i wskaźniki finansowe wybranej firmy, należy sięgnąć do publicznie dostępnych sprawozdań - w Krajowym Rejestrze Sądowym lub na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozwala to ocenić opłacalność inwestycji i podjąć trafną decyzję o wyborze waluty.

Najczęstsze pytania

Sprawozdania finansowe spółek kapitałowych publikowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można je wyszukać w internetowej bazie danych pod adresem ekrs.ms.gov.pl, wpisując nazwę lub NIP interesującej nas firmy.

Rachunek zysków i strat obrazuje przychody firmy ze sprzedaży i innych źródeł oraz koszty jej działalności w danym okresie. Pokazuje, czy działalność operacyjna przynosi zysk czy stratę. Służy do obliczenia wyniku finansowego netto.

Aby ocenić kondycję finansową, należy sprawdzić poziom i dynamikę przychodów ze sprzedaży, wielkość zysków/strat, wartość wskaźników rentowności, płynności i zadłużenia oraz efektywność zarządzania zasobami firmy.

Kluczowa jest analiza wskaźnikowa, czyli obliczanie i interpretacja wskaźników finansowych w kolejnych latach. Uzupełnia ją analiza bezwzględnych wartości pozycji bilansu i rachunku zysków strat w ujęciu dynamicznym.

Raporty bieżące i okresowe spółek publicznych notowanych na GPW, zawierające wybrane dane finansowe o zyskach i przychodach, dostępne są na stronach internetowych tych spółek oraz na portalu gpwinfo.pl.

5 Podobnych Artykułów

 1. Likwidacja drugiego filaru: Odkryj jak zakończyć swoje zobowiązania
 2. Luxmed czy Medicover: Która oferta jest lepsza?
 3. Kalkulator zysku z lokat: Oszczędzaj mądrze
 4. Brak faktury za prąd: Co zrobić, aby uniknąć kłopotów?
 5. Czy warto korzystać z usług bik? Dowiedz się więcej tutaj
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Angelika Kurzajewska
Angelika Kurzajewska

Jako założyciel portalu o ekonomii, łączę głęboką pasję do finansów z pragnieniem dzielenia się wiedzą. Z wykształcenia ekonomista, z doświadczenia analityk rynku, pragnę ułatwić zrozumienie złożonych zjawisk ekonomicznych. Moje artykuły i analizy mają na celu wyjaśnienie, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i decyzje. Stawiam na klarowność, rzetelność i aktualność informacji, by czytelnicy mogli podejmować świadome decyzje finansowe. Wierzę, że edukacja ekonomiczna jest kluczem do lepszej przyszłości i staram się, aby mój portal był przystanią dla każdego, kto szuka nie tylko danych, ale i inspiracji do głębszego zrozumienia świata finansów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły